Schlüter NaabtalDeath Duo

Schlüter NaabtalDeath Duo

Hauke Schlüter – Baritone Saxophone
NaabtalDeath  – amplified tortured Zither over KAOSS-Quadpads